Sử dụng hàm được xây dựng sẵn trong lập trình NukeViet

Các bài viết hướng dẫn sử dụng mã nguồn mở NukeViet 3.0 trên forum. Tài liệu chính thức và mới nhất được cập nhật tại http://wiki.nukeviet.vn

Các điều hành viên: Hỗ trợ NukeViet, Nhà phát triển độc lập

Nội quy chuyên mục
- Chuyên mục này chỉ dành để viết các bài viết hướng dẫn sử dụng NukeViet 3.x. Vui lòng không mở các chủ đề mới nhằm thảo luận, hỏi đáp... tại đây. Các thảo luận và hỏi đáp liên quan đến các hướng dẫn vui lòng trả lời vào các chủ đề có hướng dẫn đó.
- Ban Quản Trị cũng khuyến khích tất cả các thành viên hoàn thiện các bài viết bổ ích của mình và đưa lên Thư viện tài liệu mở về NukeViet tại địa chỉ http://wiki.nukeviet.vn

Sử dụng hàm được xây dựng sẵn trong lập trình NukeViet

Bài viết chưa xemgửi bởi hoaquynhtim99 » 06 Tháng 5 2011, 21:22

Bài viết này sẽ trình bày ngắn gọn cách sử dụng một số hàm thường dùng trong lập trình NuKeviet

- nv_base64_encode ( $input ): nv_base64_encode("http://nukeviet.vn") => aHR0cDovL251a2V2aWV0LnZu
Hàm này dùng để mã hóa một chuỗi
- nv_base64_decode ( $input ): Ngược với hàm trên nv_base64_decode("aHR0cDovL251a2V2aWV0LnZu") => http://nukeviet.vn
- nv_check_valid_email ( $mail ) : Trả về giá trị rỗng nếu email hợp lệ và trả về thông báo lỗi nếu email không hợp lệ. Thường dùng để kiểm tra tính hợp lệ của email khi nhập vào
- nv_set_allow ( $who, $groups ) $who là một trong 4 giá trị 0: Tất cả, 1: Thành viên, 2: Quản trị, 3: Nhóm thành viên. $groups là một chuỗi ID các nhóm thành viên ví dụ 1,2,3,4,5 hoặc để trống hoặc chỉ một ID ví dụ 8. Hàm trả về true nếu được phép và false nếu không được phép. Chức năng để kiểm tra quyền hạn để xem một nội dung ví dụ quyền download, quyền xem tin tức......
- nv_date ( $format, $time = 0 ) $format là định dạng ngày tương tự cú pháp của hàm date trong php xem tại http://php.net/manual/en/function.date.php. $time là giá trị của ngày. Cần biết thêm hằng NV_CURRENTTIME
ví dụ nv_date("H:i d/m/Y", NV_CURRENTTIME) => 20:10 06/05/2011
- nv_unhtmlspecialchars ( $string ) chuyển các kí tự '&amp;', '&#039;', '&quot;', '&lt;', '&gt;', '&#x005C;', '&#x002F;', '&#40;', '&#41;', '&#42;', '&#91;', '&#93;', '&#33;', '&#x3D;', '&#x23;', '&#x25;', '&#x5E;', '&#x3A;', '&#x7B;', '&#x7D;', '&#x60;', '&#x7E;' tương ứng thành '&', '\'', '"', '<', '>', '\\', '/', '(', ')', '*', '[', ']', '!', '=', '#', '%', '^', ':', '{', '}', '`', '~'. giá trị $string có thể là một chuỗi kí tự hoặc một mảng một chiều chứa các chuỗi kí tự
- nv_htmlspecialchars ( $string ) ngược lại với hàm trên
- nv_nl2br ( $text, $replacement = '<br />' ) dùng để chuyển các kí tự xuống dòng thành <br /> (trong HTML)
thường dùng để xuống dòng khi lấy dữ liệu từ textarea. Ví dụ nv_nl2br( "Nuke\nViet" ) => Nuke<br />Viet
- nv_br2nl ( $text ) ngược lại với hàm trên
- nv_editor_nl2br ( $text ) tương tự nv_nl2br nhưng dùng trong trường hợp dữ liệu lấy từ EDITOR
- nv_editor_br2nl ( $text ) ngược lại với nv_editor_nl2br ( $text )

Các hàm nv_editor_br2nl ( $text ), nv_editor_nl2br ( $text ), nv_br2nl ( $text ), nv_nl2br thường được dùng trong khi lấy dữ liệu từ EDITOR hay textarea rồi lưu vào CSDL rồi đưa ngược từ CSDL ra EDITOR hay textarea (Ví dụ viết một bài viết và sửa một vài viết nào đó)

- filter_text_input: lấy dữ liệu được submit. ví dụ filter_text_input( 'alias', 'post', 'GIA TRI MAC DINH' ): lấy dữ liệu của input có tên là alias, phương thức post, giá trị mặc định nếu không có dữ liệu để lấy là GIA TRI MAC DINH
- filter_text_textarea ví dụ nv_editor_filter_textarea( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS ); Lấy dữ liệu của textarea
- nv_editor_filter_textarea lấy dữ liệu của editor ví dụ nv_editor_filter_textarea( 'description', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS );
- nv_sendmail ( $from, $to, $subject, $message, $files = '' ): Gửi email $from là tên người gửi hoăc tên và địa chỉ mail người gửi, nếu gồm tên và địa chỉ mail thì chúng là một mảng một chiều gồm hai phần tử phần tử một là tên và phần tử thứ 2 là email, $to là địa chỉ email nhận, $subject tiêu đề của email, $message là nội dung email có thể có định dạng HTML, $files là địa chỉ tập tin đính kèm(có thể bỏ trống) ví dụ nv_sendmail( array ( "PHAN TAN DUNG", "phantandung92@gmail.com" ), "dungpt.vinades.vn", "Tiêu đề", "<strong>Nội dung</strong>" );
- nv_generate_page: Xuất số trang ví dụ TRANG TRƯỚC 1 2 3 .. 90 100 101 TRANG SAU. Cách dùng cơ bản như sau nv_generate_page( $base_url, $all_page, $per_page, $page ); trong đó $base_url, $all_page, $per_page, $page lần lượt là link cơ bản khi ấn vào một trang ví dụ nukeviet.vn/ khi ấn vào trang link sẽ thêm page=So-trang dùng $nv_Request->get_int( 'page', 'get', 0 ); để lấy, $all_page tổng số phần tử ví dụ hai mươi bài hát, $per_page số phần tử trên một trang ví dụ 5 bài trên một trang, $page phần tử thứ mấy ví dụ bài thứ 5. Dữ liệu xuất sẽ là một đoạn mã HTML bao gồm các link để ấn vào chỉ cần xuất ra trình duyệt trực tiếp. Cách sử dụng nâng cao các bạn có thể tham khảo thêm
- nv_is_url ( $url ) kiểm tra một địa chỉ có phải là địa chỉ web đúng hay không, giá trị trả về là true nếu đúng và false nếu sai ví dụ nv_is_url ("http://nukeviet.vn") => true
- nv_check_url ( $url, $is_200 = 0 ) kiểm tra sự tồn tại của địa chỉ $is_200 thời gian hết hạn thực thi, giá trị trả về là true hoặc false ví dụ nv_check_url ("http://nukeviet.vn") => true
- nv_insert_logs dùng để lưu lại lịch sử một công việc nào đó ví dụ lưu lại là đã có một quản trị viên xóa một chuyên mục ví dụ nv_insert_logs( NV_LANG_DATA[Ngôn ngữ], $module_name[tên module hiện đang dùng], $lang_module['file_addfile'][Tên công việc], $array['title'][Nội dung công việc], $admin_info['userid'][ID của thành viên] );
- nv_site_mods() trả về danh sách cấu hình các module hiện đang sử dụng các bạn dùng lệnh print_r ( nv_site_mods() ); để xem công dụng
- nv_groups_list() trả về danh sách các nhóm thành viên trong hệ thống các bạn dùng print_r ( nv_groups_list() ); để xem công dụng
- nv_info_die ( $page_title = ""[Tiêu đề], $info_title[Thông tin1], $info_content[Thông tin2], $adminlink = 0[Cho phép hiển thị link đến khu vực quản trị] ) thường dùng để thông báo lỗi và kết thúc ví dụ báo lỗi 404 trang web bạn cố gắng truy cập hiện không tồn tại
- nv_ImageInfo( $original_name, $width = 0, $is_create_thumb = false, $thumb_path = '' ) tạo ảnh thumb
Cách dùng : *
Function xuat ra cac thong tin ve IMAGE de dua vao HTML (src, width, height).
*
* @param mixed $original_name - duong dan tuyet doi den file goc (bat buoc)
* @param integer $width - chieu rong xuat ra HTML (neu bang 0 se xuat ra kich thuoc thuc)
* @param bool $is_create_thumb - Neu chieu rong cua hinh lon hon $width, co the tao thumbnail
* @param string $thumb_path - neu tao thumbnail thi chi ra thu muc chua file thumbnail nay.
* @return array('src','width','height')
- change_alias( $title ) lấy liên kết tĩnh ví dụ change_alias("Tiêu đề") => Tieu-de
- nv_clean60 ( $text, $leng[Độ dài] ) cắt ngắn một chuỗi ví dụ nv_clean60 ( "Nukeviet là phần mềm nguồn mở được nhiều người", 10 ) => Nukeviet là phần ...
- nv_db_cache( $sql[Câu lệnh], $key = ''[Khóa chính], $modname = ''[Tên module] ) tạo cache truy vấn CSDL
- nv_del_moduleCache( $module_name ); xóa cache của một module nếu giá trị $module_name để trống thì giá trị mặc định sẽ là module hiện tại đang làm việc

trên đây là một số hàm thông dụng thường dùng khi lập trình với NukeViet, ngoài những hàm trên còn nhiều hàm nâng cao, các bạn có thể tự tìn hiểu thêm.

Hy vọng bài viết giúp ích cho các bạn trong việc viết module cho nukeviet
NukeViet: Chia sẻ thành công - Kết nối đam mê
Xem các cập nhật module music 3.5: https://github.com/nukeviet/music/commits/develop
Module Blog: http://dungpt.vinades.net/blog/cai-dat- ... -blog.html
Hình đại diện của thành viên
hoaquynhtim99
Phát triển Modules
 
Bài viết: 4393
Ngày tham gia: 12 Tháng 11 2010, 10:42
Đến từ: Bình Định, Đà Nẵng
Đã cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 704 lần

Re: Sử dụng hàm được xây dựng sẵn trong lập trình NukeViet

Bài viết chưa xemgửi bởi gangucay » 12 Tháng 5 2011, 23:17

Cảm ơn hoaquynhtim99, bài viết rất bổ ích.
Lâu rồi không có môi trường để trải nghiệm ....
Hình đại diện của thành viên
gangucay
Thành viên năng động
Thành viên năng động
 
Bài viết: 399
Ngày tham gia: 03 Tháng 9 2009, 22:18
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 25 lần

Re: Sử dụng hàm được xây dựng sẵn trong lập trình NukeViet

Bài viết chưa xemgửi bởi comein2003c » 24 Tháng 6 2011, 18:49

Cảm ơn rất nhiều, bài viết rất bổ ích.
--------------------------------
Nguyễn Văn Tuyến.
Đơn vị: Trường THCS & THPT Nguyễn Bình
http://thptnguyenbinhqn.edu.vn
yahoo: Comein2003c
Email: Comein2003c@gmail.com
Phone:0973.07.07.00 - 01216.404.101
Hình đại diện của thành viên
comein2003c
Thành viên năng động
Thành viên năng động
 
Bài viết: 270
Ngày tham gia: 14 Tháng 12 2007, 13:09
Đến từ: Trường THCS & THPT Nguyễn Bình huyện Đông Triều, Quảng Ninh
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần

Re: Sử dụng hàm được xây dựng sẵn trong lập trình NukeViet

Bài viết chưa xemgửi bởi Zairo » 27 Tháng 10 2011, 11:40

còn không bạn ! cho thêm đi :-S
Thằng thích thằng chê, mặc kệ người đời soi mói
Tao thích tao làm, tao làm những gì tao thích.
http://banhtrungthukinhdo.com.vn | http://alothietkeweb.com.vn | http://alt.net.vn
Hình đại diện của thành viên
Zairo
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: 07 Tháng 4 2011, 21:01
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 5 lần

Re: Sử dụng hàm được xây dựng sẵn trong lập trình NukeViet

Bài viết chưa xemgửi bởi hungfirestorm » 20 Tháng 12 2011, 07:30

"Góp sức cho nhau thêm một ít"...hoaquynhtim99 ~O)
Hình đại diện của thành viên
hungfirestorm
Thành viên năng động
Thành viên năng động
 
Bài viết: 555
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2010, 00:57
Đến từ: Hải Phòng
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 8 lần


Quay về Tutorial

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách


WEB NHANH - Thiết kế web nhanh Dự án 20 triệu máy tính bảng
Sponsored Links: Thiết kế web nhanh | Thiết kế website dựng sẵn | thiết kế web trường học | Thiet ke web công ty
Web bán hàng trực tuyến | Đệm everon | sim so dep | sim giá rẻ | sim số đẹp